Please replace [at] with @ in the email address.

Professor / Researcher

Professor

Weiren LIN

hayashi.tameto.6s
[at]kyoto-u.ac.jp

Activity Database on Education and Research

Lecturer

Kazuya ISHITSUKA

ishitsuka.kazuya.4w
[at]kyoto-u.ac.jp

Activity Database on Education and Research

Assistant Professor

Nana KAMIYA

kamiya.nana.4h[at]kyoto-u.ac.jp

Activity Database on Education and Research

D3

Yupeng CAO

Xunhui XU

D2

Shuai FENG

Prasad Karunarathne

D1

Yuhi SAKAI

M2

Takehiro KOBIRA

Tomoki YAMADA

Jiaming ZHU

M1

Tatsunobu KAMIMURA

Takato SHIMIZU

B4

Eito OMI

Yuuki ITO

Takaaki KITAZAWA

Ryota TAKEMURA

Keitaro MII

Alumni

Fukada Geological Institute
Professor, Kyoto Univ
Professor, Kyushu Univ
Professor, Tokyo Univ
Specific Associate Professor, Tokyo Univ
PWRI
Researcher, Tokyo Univ
AP in TU Delft
MIT
Associate Professor, Kyushu Univ
China University Of Petroleum
China University of Geoscience

Toshifumi MATSUOKA
Sumihiko MURATA
Yasuhiro YAMADA
Takeshi TSUJI
Yunfeng LIANG
Kyosuke ONISHI
Hiromi HONDA
Shohei MINATO
Norimitsu NAKATA
Tatsunori IKEDA
Jihui JIA
Xiao WANG